Wiadomości branżowe

Nowy Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych

Nowy Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych
UNIQA wprowadza na rynek specjalistyczny pakiet ubezpieczeniowy dedykowany właścicielom budynków wielomieszkaniowych. Nowy produkt zapewnia ubezpieczenia majątkowe z dowolnie określonym limitem odpowiedzialności do każdej klauzuli. Dodatkowo z

UNIQA wprowadza na rynek specjalistyczny pakiet ubezpieczeniowy dedykowany właścicielom budynków wielomieszkaniowych. Nowy produkt zapewnia ubezpieczenia majątkowe z dowolnie określonym limitem odpowiedzialności do każdej klauzuli. Dodatkowo z podstawowego zakresu wyodrębniono ryzyko powodzi, dzięki czemu składka dla budynków nie zagrożonych tym zjawiskiem będzie dużo niższa.

W Polsce istnieje ponad 120 tys. wspólnot mieszkaniowych, biorąc pod uwagę ich szybki rozwój oraz ostatnie propozycje nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych można przypuszczać, że wspólnot będzie coraz więcej. Po kilku latach współpracy z właścicielami i zarządcami budynków wielomieszkaniowych UNIQA zdecydowała się na gruntowną modyfikację produktu ubezpieczeniowego dedykowanego tej grupie.

Indywidualny program ubezpieczeniowy

Pakiet dla właścicieli budynków wielomieszkaniowych to kompleksowa i pełna ochrona majątku na jednej polisie. Nowy produkt jest jeszcze bardziej dostosowany do działalności wspólnot mieszkaniowych, co czyni z niego najbardziej specjalistyczne ubezpieczenie na rynku.

Uproszczona procedura zawierania ubezpieczeń – jeden wniosek, jedna polisa, wspólne ogólne warunki ubezpieczenia – zapewniają korzystne składki i minimum formalności. Proponowane ubezpieczenia i klauzule dodatkowe pozwalają stworzyć program ubezpieczeniowy dostosowany do indywidualnych potrzeb właścicieli budynków wielomieszkaniowych.

 Zbuduj swój pakiet

UNIQA postawiła na pełną elastyczność dając Partnerom możliwość zbudowania pakietu dostosowanego do ich potrzeb i wymagań. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia jest wybór co najmniej ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i/lub dodatkowych opcji, takich jak:

  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami,
  • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
  • ubezpieczenie zewnętrznych urządzeń i instalcji,
  • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej.

Dzięki tak skonstruowanej ofercie każdy ma bezpośredni wpływ na swoje ubezpieczenie.

Zmiany w ubezpieczeniu mienia od ognia

W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych proponujemy niestandardowy zakres ubezpieczenia. Przede wszystkim ubezpieczamy katastrofy budowlane do pełnej sumy ubezpieczenia budynku. Dodatkowo Ubezpieczenie wyróżnia pękanie mrozowe przewodów i rurociągów poza budynkiem.

A to już wiesz?  Ergo Hestia: Klienci pomagają poprawiać ubezpieczenia

Ochrona może zostać rozszerzona o dodatkowe klauzule obejmujące ochroną akty terrorystyczne, ryzyko wandalizmu, ubezpieczenie drobnych prac remontowych, ubezpieczenie maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych i mechanicznych. W każdej klauzuli Ubezpieczający może określić dowolny limit odpowiedzialności, co powoduje dostosowanie ubezpieczenia do jego własnych potrzeb. Z zakresu podstawowego wyodrębnione zostało ryzyko powodzi, takie rozwiązanie pozwala znacząco obniżyć składkę dla budynków nie zagrożonych tego typu zjawiskiem.

 Odpowiedzialność cywilna

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami obejmuje odpowiedzialność deliktową, którą ubezpieczający może rozszerzyć o dodatkowe klauzule:

  • ubezpieczenie OC za szkody powstałe wskutek zalań i przepięć,
  • ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców,
  • ubezpieczenie OC za szkody w nieruchomości wspólnej,
  • ubezpieczenie OC za szkody spowodowane poszukiwaniem awarii.

Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona również o szkody powstałe w pomieszczeniach przynależnych do lokalu mieszkalnego. Mienie będące własnością lub będące w posiadaniu ubezpieczającego w ramach pakietu można ubezpieczyć od kradzieży z włamaniem i rabunku, a dodatkowo ochronę można rozszerzyć o ryzyko dewastacji.

NOWOŚĆ – ubezpieczenie zewnętrznych urządzeń i instalacji

W nowym Pakiecie zawarte zostało zupełnie nowe ubezpieczenie – ubezpieczenie zewnętrznych urządzeń i instalacji. Przedmiotem ubezpieczenia są wszelkie instalacje i urządzenia zamontowane na budynku i budowlach oraz urządzenia antenowe znajdujące się na terenie wokół budynku.

Ubezpieczający może również na ubezpieczyć nieuszkodzone szyby i inne przedmioty szklane zamontowane w części wspólnej budynków mieszkalnych od rozbicia, stłuczenia lub pęknięcia.

OC Członków zarządu wspólnoty

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu obejmuje szkody wyrządzone przez nich wspólnocie mieszkaniowej w związku z pełnieniem przez nich funkcji członka zarządu na skutek zawinionego działania lub zaniechania sprzecznego z prawem lub postanowieniami uchwał podjętych przez wspólnotę mieszkaniową.

Zapraszamy na www.uniqa.pl

 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy